BZOJ1006【HNOI2008】神奇的国度 <弦图+MCS>

Problem

【HNOI2008】神奇的国度


Description

国是一个热衷三角形的国度,连人的交往也只喜欢三角原则。他们认为三角关系:即 相互认识, 相互认识, 相互认识,是简洁高效的。
为了巩固三角关系, 国禁止四边关系,五边关系等等的存在。所谓 边关系,是指 个人 之间仅存在 对认识关系: ,而没有其它认识关系。比如四边关系指 四个人 相互认识,而 不认识。
全民比赛时,为了防止做弊,规定任意一对相互认识的人不得在一队。国王想知道,最少可以分多少支队。

Input

第一行两个整数 。表示有 个人, 对认识关系。
接下来 行每行输入一对朋友。

Output

输出一个整数,最少可以分多少队。

Sample Input

1
2
3
4
5
6
4 5
1 2
1 4
2 4
2 3
3 4

Sample Output

1
3

HINT

标签:弦图 MCS

Solution

弦图与 算法参见 讲义

结论:按照任意完美消除序列倒叙染色,每次贪心染能染的最小颜色,可以使颜色数最少。

套上 然后模拟染色即可,复杂度

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#include <bits/stdc++.h>
#define MAX_N 10000
using namespace std;
template <class T> inline void read(T &x) {
x = 0; int c = getchar(), f = 1;
for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == 45) f = -1;
for (; isdigit(c); c = getchar()) (x *= 10) += f*(c-'0');
}
int n, m, d[MAX_N+5], c[MAX_N+5], seq[MAX_N+5];
vector <int> G[MAX_N+5]; list <int> buk[MAX_N+5]; bool mrk[MAX_N+5];
void addedge(int u, int v) {G[u].push_back(v), G[v].push_back(u);}
void MCS() {
memset(mrk, false, sizeof mrk);
for (int i = 1; i <= n; i++) buk[0].push_back(i);
for (int i = 0, mx = 0, u; i < n; seq[++i] = u, mrk[u] = true) {
while (!buk[mx+1].empty()) mx++;
for (u = -1; u == -1; mx--) {
while (!buk[mx].empty() && mrk[buk[mx].front()])
buk[mx].pop_front();
if (!buk[mx].empty()) u = buk[mx].front();
}
for (int j = 0, v; j < (int)G[u].size(); j++) if (!mrk[G[u][j]])
d[v = G[u][j]]++, buk[d[v]].push_back(v);
}
}
int Color() {
int ret = 0;
memset(mrk, false, sizeof mrk);
for (int i = 1, u = seq[1]; i <= n; u = seq[++i]) {
for (int j = 0; j < (int)G[u].size(); j++)
mrk[c[G[u][j]]] = true;
for (int j = 1; !c[u]; j++) if (!mrk[j]) c[u] = j;
for (int j = 0; j < (int)G[u].size(); j++)
mrk[c[G[u][j]]] = false;
ret = max(ret, c[u]);
}
return ret;
}
int main() {
read(n), read(m);
for (int i = 1, u, v; i <= m; i++)
read(u), read(v), addedge(u, v);
return MCS(), printf("%d\n", Color()), 0;
}
------------- Thanks For Reading -------------
0%