BZOJ1594【USACO2008 Jan】猜数游戏 <二分答案+线段树>

Problem

【Usaco2008 Jan】猜数游戏


Description

为了提高自己低得可怜的智商,奶牛们设计了一个新的猜数游戏,来锻炼她们的逻辑推理能力。
游戏开始前,一头指定的奶牛会在牛棚后面摆 堆干草,每堆有若干捆,并且没有哪两堆中的草一样多。
所有草堆排成一条直线,从左到右依次按 编号,每堆中草的捆数在 之间。
然后,游戏开始。
另一头参与游戏的奶牛会问那头摆干草的奶牛 个问题,问题的格式如下:
编号为 的草堆中,最小的那堆里有多少捆草?
对于每个问题,摆干草的奶牛回答一个数字 ,但或许是不想让提问的奶牛那么容易地得到答案,又或许是她自己可能记错每堆中干草的捆数,总之,她的回答不保证是正确的。
请你帮助提问的奶牛判断一下,摆干草的奶牛的回答是否有自相矛盾之处。

Input

 • 行: 个用空格隔开的整数:
 • 行: 每行为 个用空格隔开的整数 ,描述了一个问题以及它对应的回答

  Output

  如果摆干草的奶牛有可能完全正确地回答了这些问题,输出 ;否则输出 中的数,表示这个问题的答案与它之前的那些回答有冲突之处。
  注意:如果有冲突出现输出一个数 ,使得前 个命题不冲突。

  Sample Input

  1
  2
  3
  4
  5
  20 4
  1 10 7
  5 19 7
  3 12 8
  11 15 12

Sample Output

1
3

Source

Gold

标签:二分答案 线段树

Solution

二分答案,设二分到 ,需要判断第 个条件是否不存在矛盾(最后答案加一)。

将第 个条件按 从大到小排序,每次找出一段 相同的条件,求其区间的并。可知值为 的数一定在这个并中。因此若这个并不存在,则一定矛盾。另一种矛盾的情况是存在一个包含这个并的区间,其答案大于 。对于这种情况,我们在每次操作完一组 相同的条件后,对这些区间的交做标记。若一组 相同的条件的区间并完全被打上标记,意味着其被前面的 更大的区间覆盖,即存在一个包含该并的区间,其答案大于 。这个标记可以在线段树上维护。

综上, 的复杂度是 ,总时间复杂度为

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
#include <bits/stdc++.h>
#define MAX_M 25000
#define MAX_N 1000000
#define mid ((s+t)>>1)
using namespace std;
template <class T> inline void read(T &x) {
x = 0; int c = getchar(), f = 1;
for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == 45) f = -1;
for (; isdigit(c); c = getchar()) (x *= 10) += f*(c-'0');
}
int n, m; bool tr[MAX_N<<2];
struct node {int l, r, mi;} a[MAX_M+5], b[MAX_M+5];
bool cmp(const node &x, const node &y) {return x.mi > y.mi;}
void modify(int v, int s, int t, int l, int r) {
if (s >= l && t <= r) {tr[v] = true; return;}
if (l <= mid) modify(v<<1, s, mid, l, r);
if (r >= mid+1) modify(v<<1|1, mid+1, t, l, r);
if (!tr[v]) tr[v] = tr[v<<1]&tr[v<<1|1];
}
bool query(int v, int s, int t, int l, int r) {
if (tr[v] || (s >= l && t <= r)) return tr[v];
bool ret = true;
if (l <= mid) ret &= query(v<<1, s, mid, l, r);
if (r >= mid+1) ret &= query(v<<1|1, mid+1, t, l, r);
return ret;
}
bool chk(int nn) {
for (int i = 1; i <= nn; i++) b[i] = a[i];
sort(b+1, b+nn+1, cmp); memset(tr, 0, sizeof tr);
for (int s = 1, t, l = 1, r = n; s <= nn; s = t+1, l = 1, r = n) {
for (t = s; t < nn && b[t+1].mi == b[s].mi; t++) ;
for (int i = s; i <= t; i++)
l = max(l, b[i].l), r = min(r, b[i].r);
if (l > r || query(1, 1, n, l, r)) return false;
for (int i = s; i <= t; i++)
l = min(l, b[i].l), r = max(r, b[i].r);
modify(1, 1, n, l, r);
}
return true;
}
int bi_search() {
int s = 1, t = m, ret = 0;
while (s <= t)
if (!chk(mid)) t = mid-1;
else ret = mid, s = mid+1;
return (ret+1)%(m+1);
}
int main() {
read(n), read(m);
for (int i = 1; i <= m; i++)
read(a[i].l), read(a[i].r), read(a[i].mi);
return printf("%d\n", bi_search()), 0;
}
------------- Thanks For Reading -------------
0%