BZOJ2201 彩色圆环 <概率DP>

Problem

彩色圆环


DescriptionInput

仅有一行,该行给出依次两个正整数 ,分别表示宝石的个数和宝石在变化时可能变成的颜色种类数。

Output

应仅有一行,该行给出一个实数 ,表示圆环的“美观程度”的期望值。

Sample Input

1
8 1

Sample Output

1
8.00000

HINT

的数据满足

标签:概率DP

Solution

考虑用期望 。用 表示 颗珠子,首尾颜色相同 /不相同 的期望美观程度。枚举最后一节相同颜色珠子的长度进行转移。需要先预处理 表示连续 颗珠子颜色相同的概率。

  • 边界:
  • 状态转移:

  • 答案:

对于状态转移的部分,上式中 是新加入的一串颜色不能和原来的首和尾颜色相同, 是新加入的一串颜色不能和原来的首和尾相同,而原来的首和尾同色;下式中 是新加入的一串颜色必须和原来的首相同。
对于统计答案的部分,枚举的 代表首所在的颜色连续段的长度为 ,这样的串有 种,每种的这个部分贡献为 ,剩下部分期望贡献为
时间复杂度

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef double dnt;
template <class T> inline void read(T &x) {
x = 0; int c = getchar(), f = 1;
for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == 45) f = -1;
for (; isdigit(c); c = getchar()) (x *= 10) += f*(c-'0');
}
int n; dnt m, ans;
dnt p[205], f[205][2];
int main() {
read(n), read(m);
m = 1.0/m, p[1] = 1, f[1][1] = 1;
for (int i = 2; i <= n; i++) p[i] = p[i-1]*m;
for (int i = 2; i <= n; i++)
for (int j = 1; j < i; j++)
f[i][0] += f[i-j][0]*p[j]*j*(1-2*m),
f[i][0] += f[i-j][1]*p[j]*j*(1-m),
f[i][1] += f[i-j][0]*p[j]*j*m;
for (int i = 1; i < n; i++)
ans += f[n-i+1][0]*p[i]*i*i;
ans += p[n]*n;
return printf("%.5lf\n", ans), 0;
}
------------- Thanks For Reading -------------
0%