BZOJ2466【中山市选2009】树 <高斯消元>

Problem

【中山市选2009】树


Description

图论中的树为一个无环的无向图。给定一棵树,每个节点有一盏指示灯和一个按钮。如果节点的按扭被按了,那么该节点的灯会从熄灭变为点亮(当按之前是熄灭的),或者从点亮到熄灭(当按之前是点亮的),并且该节点的直接邻居也发生同样的变化。开始的时候,所有的指示灯都是熄灭的。
请编程计算最少要按多少次按钮,才能让所有节点的指示灯变为点亮状态。

Input

输入文件有多组数据。
输入第一行包含一个整数 ,表示树的节点数目。每个节点的编号从
输入接下来的 行,每一行包含两个整数 ,表示节点 之间有一条无向边。
当输入 时,表示输入结束。

Output

对于每组数据,输出最少要按多少次按钮,才能让所有节点的指示灯变为点亮状态。每一组数据独占一行。

Sample Input

1
2
3
4
3
1 2
1 3
0

Sample Output

1
1

HINT

对于 的数据,满足

标签:高斯消元

Solution

将所有节点按的次数设为 ,会得到一个线性异或方程组。
这时可以 水过。

不懂高消可以戳这里

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <bitset>
#define MAX_N 100
using namespace std;
int n, x[MAX_N+5], num[MAX_N+5], cnt;
bitset <MAX_N+5> f[MAX_N+5];
void init() {cnt = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) f[i].reset(), f[i][i] = f[i][n+1] = 1;}
void gauss() {
int cur = 1;
for (int i = 1, tmp; i <= n; i++) {
for (tmp = cur; tmp <= n; tmp++) if (f[tmp][i] == 1) break;
if (tmp > n) {num[cnt++] = i; continue;} swap(f[cur], f[tmp]);
for (int j = 1; j <= n; j++) if (j != cur && f[j][i]) f[j] ^= f[cur];
cur++;
}
}
int calc(int sta) {
int ret = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) x[i] = f[i][n+1];
for (int i = 0; i < cnt; i++) {
if (!(sta&(1<<i))) continue; ret++;
for (int j = 1; j <= n; j++) if (f[j][num[i]]) x[j] ^= 1;
}
for (int i = 1; i <= n; i++) ret += x[i];
return ret;
}
int main() {
while (scanf("%d", &n) && n != 0) {
init();
for (int i = 1, u, v; i < n; i++) scanf("%d%d", &u, &v), f[u][v] = f[v][u] = 1;
gauss(); int ans = n;
for (int sta = 0; sta < (1<<cnt); sta++) ans = min(ans, calc(sta));
printf("%d\n", ans);
}
return 0;
}
------------- Thanks For Reading -------------
0%