BZOJ5251【2018多省省队联测】劈配 <网络流>

Problem

【2018多省省队联测】劈配


Description

一年一度的综艺节目《中国新代码》又开始了。 从小就梦想成为一名程序员,他觉得这是一个展示自己的舞台,于是他毫不犹豫地报名了。
轻车熟路的 顺利地通过了海选,接下来的环节是导师盲选,这一阶段的规则是这样的:
总共 名参赛选手(编号从 )每人写出一份代码并介绍自己的梦想。接着由所有导师对这些选手进行排名。
为了避免后续的麻烦,规定不存在排名并列的情况。
同时,每名选手都将独立地填写一份志愿表,来对总共 位导师(编号从 )作出评价。志愿表上包含了共 档志愿。对于每一档志愿,选手被允许填写最多 位导师,每位导师最多被每位选手填写一次(放弃某些导师也是被允许的)。
在双方的工作都完成后,进行录取工作。每位导师都有自己战队的人数上限,这意味着可能有部分选手的较高志愿、甚至是全部志愿无法得到满足。
节目组对“前 名的录取结果最优”作出如下定义:

 • 名的录取结果最优,当且仅当第 名被其最高非空志愿录取(特别地,如果第 名没有填写志愿表,那么该选手出局)。
 • 名的录取结果最优,当且仅当在前 名的录取结果最优的情况下:第 名被其理论可能的最高志愿录取(特别地,如果第i名没有填写志愿表、或其所有志愿中的导师战队均已满员,那么该选手出局)。

如果一种方案满足“前 名的录取结果最优”,那么我们可以简称这种方案是最优的。
举例而言, 位导师 老师、 老师的战队人数上限分别都是 人; 位选手 分列第 名。那么下面 种志愿表及其对应的最优录取结果如表中所示:可以证明,对于上面的志愿表,对应的方案都是唯一的最优录取结果。
每个人都有一个自己的理想值 ,表示第 位同学希望自己被第 或更高的志愿录取,如果没有,那么他就会非常沮丧。
现在,所有选手的志愿表和排名都已公示。巧合的是,每位选手的排名都恰好与它们的编号相同。
对于每一位选手, 都想知道下面两个问题的答案:

 • 在最优的录取方案中,他会被第几志愿录取。
 • 在其他选手相对排名不变的情况下,至少上升多少名才能使得他不沮丧。

作为《中国新代码》的实力派代码手, 当然轻松地解决了这个问题。不过他还是想请你再算一遍,来检验自己计算的正确性。

Input

每个测试点包含多组测试数据,第一行 个用空格隔开的非负整数 ,分别表示数据组数、每档志愿最多允许填写的导师数目。
接下来依次描述每组数据,对于每组数据:

 • 行两个用空格隔开的正整数 分别表示选手的数量、导师的数量。
 • 个用空格隔开的正整数:其中第 个整数为 表示编号为 的导师战队人数的上限。
 • 行至第 行,每行 个用空格隔开的非负整数:其中第 行左起第 个数为
  • 表示编号为 的选手将编号为 的导师编排在了第 志愿。特别地,如果 ,则表示该选手没有将该导师填入志愿表。
  • 在这一部分,保证每行中不存在某一个正数出现超过 次( 可能出现超过 次),同时保证所有
 • 个用空格隔开的正整数,其中第 个整数为
  • 表示编号为 的选手的理想值。
  • 在这一部分,保证

Output

按顺序输出每组数据的答案。对于每组数据,输出 行:

 • 行输出 个用空格隔开的正整数,其中第 个整数的意义为:
  • 在最优的录取方案中,编号为 的选手会被该档志愿录取。
  • 特别地,如果该选手出局,则这个数为
 • 行输出 个用空格隔开的非负整数,其中第 个整数的意义为:
  • 使编号为 的选手不沮丧,最少需要让他上升的排名数。
  • 特别地,如果该选手一定会沮丧,则这个数为

Sample Input

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3 5
2 2
1 1
2 2
1 2
1 1
2 2
1 1
1 2
1 2
2 1
2 2
1 1
0 1
0 1
2 2

Sample Output

1
2
3
4
5
6
2 1
1 0
1 2
0 1
1 3
0 1

HINT

样例解释
三组数据分别与题目描述中的三个表格对应。
对于第 组数据:由于选手 没有填写第一志愿,所以他一定无法被第一志愿录取,也就一定会沮丧。选手 按原排名就不沮丧,因此他不需要提升排名。
对于第 组和第 组数据: 号选手都不需要提升排名。而希望被第一志愿录取的 号选手都必须升到第 名才能如愿。
数据范围

原题面

标签:网络流

Solution

九省联考 唯一一道有区分度的题。

容易看出本质就是一个二分图匹配。只不过每条边的优先度是有差别的。
第一问
先将源点到每个学员流量为 的边和导师到汇点的流量为 的边连上。
顺次考虑每个学员,每次将一个志愿中的所有导师的边加到图里,看能否使其找到匹配,找到就退出,标记此志愿为答案。

第二问
考虑像第一问那样判断,那么就可以每次加入一个学员,判断能否达到要求,当加入一个学员后不能达到要求时, 为此人满足要求的最大名次,用其真实名次减去即可得到答案。注意特判无论如何都不能满足的情况。
另外,这里还可以二分答案,不过直接暴力加入在 上已经可以过了。

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
#include <bits/stdc++.h>
#define MAX_N 500
#define MAX_M 100000
#define INF 0x3f3f3f3f
using namespace std;
template <class T> inline void read(T &x) {
x = 0; int c = getchar(), f = 1;
for (; !isdigit(c); c = getchar()) if (c == 45) f = -1;
for (; isdigit(c); c = getchar()) (x *= 10) += f*(c-'0');
}
int n, m, s, t, cnt, rk[MAX_N+5], mi[MAX_N+5];
int b[MAX_N+5], d[MAX_N+5], pr[MAX_N+5], cr[MAX_N+5];
struct node {int v, c, nxt;} E[MAX_M+5]; vector <int> a[205][205];
void init() {s = 0, t = n+m+1, cnt = 0, memset(pr, -1, sizeof pr);}
void insert(int u, int v, int c) {E[cnt] = (node){v, c, pr[u]}, pr[u] = cnt++;}
void addedge(int u, int v, int c) {insert(u, v, c), insert(v, u, 0);}
bool BFS() {
queue <int> que; que.push(s);
memset(d, -1, sizeof d), d[s] = 0;
while (!que.empty()) {
int u = que.front(); que.pop();
for (int i = pr[u]; ~i; i = E[i].nxt) {
int v = E[i].v, c = E[i].c;
if (~d[v] || !c) continue;
d[v] = d[u]+1, que.push(v);
}
}
return ~d[t];
}
int DFS(int u, int flow) {
if (u == t) return flow; int ret = 0;
for (int &i = pr[u]; ~i; i = E[i].nxt) {
int v = E[i].v, c = E[i].c;
if (d[u]+1 != d[v] || !c) continue;
int tmp = DFS(v, min(flow, c));
E[i].c -= tmp, E[i^1].c += tmp;
flow -= tmp, ret += tmp;
if (!flow) break;
}
if (!ret) d[u] = -1; return ret;
}
void cpy() {for (int i = s; i <= t; i++) cr[i] = pr[i];}
void rec() {for (int i = s; i <= t; i++) pr[i] = cr[i];}
int Dinic() {int ret = 0; cpy(); while (BFS()) ret += DFS(s, INF), rec(); return ret;}
void build() {
init();
for (int i = 1; i <= n; i++) addedge(s, i, 1);
for (int i = 1; i <= m; i++) addedge(i+n, t, b[i]);
}
bool inc(int p, int l, int r) {
for (int i = l; i <= r; i++)
for (int j = 0; j < (int)a[p][i].size(); j++)
addedge(p, a[p][i][j]+n, 1);
return Dinic();
}
int main() {
int T, C; read(T), read(C);
while (T--) {
read(n), read(m);
for (int i = 1; i <= m; i++) read(b[i]);
for (int i = 1; i <= n; i++)
for (int j = 1; j <= m; j++)
a[i][j].clear();
for (int i = 1; i <= n; i++)
for (int j = 1, x; j <= m; j++)
read(x), a[i][x].push_back(j);
build();
for (int i = 1; i <= n; i++)
for (rk[i] = 1; rk[i] <= m; rk[i]++)
if (inc(i, rk[i], rk[i])) break;
for (int i = 1, k; i <= n; i++) {
read(k), mi[i] = i, build();
if (!inc(i, 1, k)) continue;
for (int j = 1; mi[i]--; j++) if (rk[j] <= m)
if (!inc(j, rk[j], rk[j])) break;
}
for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d ", rk[i]); puts("");
for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d ", mi[i]); puts("");
}
return 0;
}
------------- Thanks For Reading -------------
0%